ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Приштина - Косовска Митровица
     
| Насловна |
| Новости |
| Контакт |

KONTAKT

  Завод за јавно здравље Приштина-Косовска Митровица
  Анри Динана, бб,
  38220, Косовска М итровица
  Тел. 028 498275, Фах. 028 498275
  Е-mail.zzzzkm2004@yahoo.com,


  Матични број: 17667343
  Регистарски број: 7262025877
  Шифра делатности: 85142
  ПИБ: 101261848
  Број рачуна: 840-509661-59
  Број рачуна соп.пр.:840-509667-41

 

Анализе

 

 

 
Powered by zjzkm © 2009